cropped-12546143_475112649335121_657607325_fbcover.jpg

Napisz do nas bądź zadzwoń
+48 503 757 776 lub +48 696 425 245

Scrap-Tech Paweł Gniech
Tropiszewo 11
82-224 Lichnowy
VAT id: PL 5842651870

scraptechpoland@gmail.com

 

Regulamin strony internetowej

1. Postanowienia ogólne
2. Definicje
3. Rodzaj i zakres usług elektronicznych
4. Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych
5. Tryb postępowania reklamacyjnego
6. Własność intelektualna
7. Postanowienia końcowe

1: POSTANOWIENIA OGÓLNE
1) Strona http://www.scraptech.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
2) Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Stronę http://www.scraptech.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
3) Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Stronę http://www.scraptech.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
4) Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Strony http://www.scraptech.pl, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
5) W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:
a) Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),
b) Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827),
c) Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

2: DEFINICJE
1) FORMULARZ KONTAKTOWY – formularz dostępny na Stronie http://www.scraptech.pl umożliwiający Usługobiorcy bezpośredni kontakt z Usługodawcą.
2) REGULAMIN – niniejszy regulamin Strony.
3) USŁUGODAWCA – Paweł Gniech wykonujący/a działalność gospodarczą pod firmą ScrapTech, adres siedziby: Tropiszewo 11 82-224 Lichnowy, adres do doręczeń: Tropiszewo 11 82-224 Lichnowy, NIP: 584-265-18-70, REGON: 363307734, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, adres poczty elektronicznej: scraptechpoland@gmail.com, tel. +48503757776.
4) USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.
5) USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Strony.

3: RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH
1) Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Strony korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:
a) korzystanie z Formularza Kontaktowego,
2) Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.

4: WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
1) Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w rozdziale III pkt. 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
2) Okres na jaki umowa zostaje zawarta:
a) umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu wysłania wiadomości za pośrednictwem Formularza Kontaktowego zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości albo zaprzestania jej wysyłania przez Usługobiorcę.
3) Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
a) komputer z dostępem do Internetu,
b) dostęp do poczty elektronicznej,
c) przeglądarka internetowa,
d) włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
4) Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Strony w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
5) Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
6) Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

5: TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
1) Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę:
a) Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Strony Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: scraptechpoland@gmail.com
b) W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
c) Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
d) Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

6: WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA
1) Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem http://www.scraptech.pl korzystają z ochrony prawno autorskiej i są własnością http://www.scraptech.pl Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony http://www.scraptech.pl, bez zgody Usługodawcy.
2) Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony http://www.scraptech.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.

7: POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1) Umowy zawierane za pośrednictwem Strony zawierane są zgodnie z prawem polskim.
2) W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.

%d blogerów lubi to: